Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Terms of use

a. Algemeen

HOUSE streeft ernaar dat alle informatie op haar website zo zorgvuldig en volledig mogelijk is opgesteld en zo juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is op basis van de huidige stand van kennis. Daarvoor doet HOUSE alle mogelijke inspanningen. Desondanks kan HOUSE niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie op haar website ten alle tijde volledig, juist of bijgewerkt is. Indien nodig, kan HOUSE de informatie op haar website eenzijdig aanpassen en/of aanvullen.

De inhoud van elke webpagina is afkomstig van de onderaan vermelde auteur en/of dienst en verbindt niet noodzakelijk HOUSE. De publicatie van officiële teksten zoals bv. wetteksten, decreten, … heeft geen officieel karakter.

Op of via deze website kan u met hyperlinks doorverwezen worden naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. HOUSE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud en/of de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. HOUSE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

HOUSE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen en beschadigingen van apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersyste(e)m(en).

b. Auteursrechtenclausule

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het afdrukken van deze teksten en illustraties is toegestaan voor privé-gebruik. Verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de HOUSE. Zonder die toestemming is elk niet-privégebruik verboden.

Citeren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron. Reproduceren is toegestaan op voorwaarde dat er steeds verwezen wordt naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, verboden is.

De toelating om auteursrechtelijk beschermd materiaal te reproduceren geldt enkel voor elementen op deze site waarvan HOUSE houder is van het auteursrecht. Toelating tot reproductie van materiaal waarvan het auteursrecht aan derden toebehoort, moet worden bekomen bij de betrokken houder van het auteursrecht.

c. Persoonsgegevens

HOUSE hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Ondanks de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens verstrekt moeten worden, vraagt HOUSE in bepaalde gevallen toch om de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Die verstrekte persoonsgegevens zullen door HOUSE behandeld worden in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het KB van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en alle uitvoerende/latere regelgeving.

HOUSE hanteert daarbij de volgende principes:

  • de persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • de persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend, tenzij je daar zelf mee hebt ingestemd via ‘opt-in’.
  • HOUSE treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

In de privacyverklaring vindt u meer informatie over de wijze waarop de HOUSE met persoonsgegevens omgaat.

d. Geschillen

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Hasselt, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

Our HOUSE partners