Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Privacy statement

HOUSE hecht zeer veel belang aan de bescherming van deze gegevens en streeft ernaar dat deze gegevens op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier worden behandeld en dat de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd is.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden, hoe u uw rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Om zo goed mogelijk aan de noden en vereisten van de maatschappij en de regelgeving tegemoet te kunnen komen, behoudt HOUSE zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze verklaring. HOUSE raadt u dan ook aan om regelmatig deze verklaring te raadplegen.

Om u een overzicht te geven van de relevante informatie hebben we ze voor u per onderwerp gesorteerd.

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

HOUSE, bestaande uit 3 onderzoeksgroepen verbonden aan VUB, Universiteit Hasselt en PXL, is de verantwoordelijke voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. HOUSE onderstreept het belang van het op een zorgvuldige en veilige manier omgaan met persoonsgegevens van haar medewerkers, studenten, onderzoekers en bezoekers. Voor vragen kan u steeds terecht bij info@HOUSE-research.be.

Doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

HOUSE waakt erover dat de verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot de beoogde doelstelling.

De voornaamste doeleinden waarvoor HOUSE persoonsgegevens verwerkt, zijn:

Wetenschappelijk onderzoek:

HOUSE verwerkt persoonsgegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers verbonden aan HOUSE verwerven, analyseren en beheren grote hoeveelheden gegevens die noodzakelijk zijn voor het wetenschappelijk onderzoek.

Met al deze gegevens wordt met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid omgesprongen en ze zijn niet vrij toegankelijk. De medewerkers en personen die in opdracht van HOUSE werken met dergelijke gegevens, hebben hier alleen toegang toe voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Bovendien werkt HOUSE continu aan passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatieveiligheid.

Marketing en communicatie:

HOUSE verwerkt persoonsgegevens in het kader van marketing en communicatie. Dit omvat onder meer het selecteren en werven van aankomende systemen, het kunnen uitvoeren van marktonderzoek, het afsluiten en naleven van contracten met andere onderwijsinstellingen, het beheren van klanten en relaties, het zorg dragen voor een effectieve marketing van de HOUSE naar buiten toe…

Categorieën van persoonsgegevens

Voor de uitvoering van de verschillende activiteiten binnen het onderzoeksproject, is het mogelijk dat HOUSE de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt:

In principe worden deze (persoons)gegevens direct door de betrokkenen aan de HOUSE bekend gemaakt. In voorkomende gevallen kan het echter gebeuren dat HOUSE ook persoonsgegevens van derden ontvangt, zoals andere universiteiten, onderzoekscentra en (internationale) organisaties in het buitenland, zowel binnen als buiten de EU. In het kader van dergelijke samenwerkingen kunnen persoonsgegevens ook aan deze instellingen worden verstrekt. Uiteraard gebeurt dit altijd in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving en zal er altijd een zo strikt mogelijke bewaartermijn van de gegevens worden overeengekomen.

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum en –plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Interactiegegevens (IP-adres, cookies, surf- en klikgedrag, informatie uit contactformulieren …)
 • Beelden (foto’s en video’s)
 • Gegevens verzameld in het kader van wetenschappelijk onderzoek

Doorgifte van gegevens aan derden

HOUSE zal persoonsgegevens niet verhuren, verkopen of voor financieel gewin doorspelen aan derden. Persoonsgegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn, zullen alleen verstrekt worden aan derden wanneer hier een wettelijke grondslag of verplichting voor is, wanneer dit nodig is om uitvoering te geven aan een overeenkomst met de betrokkene, of wanneer de betrokkene zelf expliciet ingestemd heeft met de overdracht van deze gegevens.

HOUSE kan derden de opdracht geven om taken uit te voeren. In dat geval zal HOUSE een overeenkomst afsluiten met deze derde partij (verwerkersovereenkomst) waarin vastgelegd wordt dat deze partij op een rechtmatige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier om zal gaan met de mogelijk verstrekte persoonsgegevens.

Buiten voornoemde gevallen zal HOUSE uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij ze daartoe wettelijk verplicht zijn.

Rechten van de betrokkene

Na een overgangsperiode van 2 jaar treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG" maar beter gekend onder "GDPR") op 25 mei 2018 definitief in werking. Deze Europese verordening geeft individuen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens en de bescherming ervan. Zo kunnen individuen in voorkomende gevallen, afhankelijk van de juridische grondslag op basis waarvan HOUSE deze persoonsgegevens verwerkt, het recht krijgen om:

 • na te vragen welke persoonsgegevens van hen worden bijgehouden en, in het geval deze gegevens door een derde partij aan de HOUSE zijn verstrekt, informatie over de bron van deze gegevens na te vragen;
 • te verzoeken gegevens te corrigeren wanneer zij foutief zijn;
 • indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, te vragen ‘vergeten te worden’ door de organisatie die hun persoonsgegevens (heeft) verwerkt;
 • te vragen bepaalde gegevens aan te leveren die betrokkene kan overdragen aan een andere organisatie;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn of haar gegevens in het kader van volledig geautomatiseerde verwerkingen (direct marketing, profiling …);

Indien u een van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen kan u hiervoor met ons contact opnemen via info@HOUSE-research.be .

Indien u verder vragen heeft over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy, kan u zich richten tot info@HOUSE-research.be .

Tot slot kan u indien u van mening bent dat HOUSE onterecht uw gegevens heeft verwerkt, klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) als toezichthoudende autoriteit.

Our HOUSE partners